15 February 2011

Ya sayyidal awwalina wal akhirinYa Alaykas salatu wassalam ya Rasulallah
Ya badrat tamam Ya nuradh dhalam
Ya aliyal maqam Ya sayyidul kiram
Ya monqhidal anam

Alaykas salatu wassalam ya Rasulallah

Assalatu wa as-salamu 'alayk...'alayka ya Rasul Allah,
Assalatu wa as-salamu 'alayk...'alayka ya Habib Allah;
Assalatu wa as-salamu 'alayk,...'Alayka ya sayyidi,
Alayka ya sayyidi, Alayka ya sayyidi, Alayka ya sayyidi

'Alayka ya sayyidal awwalina wal akhirin


Nama beliau adalah Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abdil Mutthalib bin Hasyim bin ‘Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan, dan seterusnya hingga Nabi Ismail bin Ibrahim ‘alaihimassalam. Ayahnya bernama ‘Abdullah. Ibunya bernama Aminah. (Ar-Rakhiqul Makhtum).


Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ismail, Allah pilih keturunan terbaik yaitu Kinanah. Dari Kinanah, Allah pilih keturunan terbaik yaitu Quraisy. Lalu dari Quraisy, Allah pilih keturunan terbaik yaitu Bani Hasyim. Sampai akhirnya, dari anak-anak keturunan Bani Hasyim, Allah pilih yang terbaik untuk diutus menjadi rasul, yaitu Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. Muslim)

1 comment: